martes, 28 de octubre de 2008

Primers informes dels partits per a la Subcomissió 

Llegim en diversos mitjans les primeres propostes que els partits polítics portaran a la Subcomissió encarregada de la reforma de la Llei electoral.

 
El P.S.O.E. proposa l'ampliació del dret de vot en les eleccions municipals als estrangers residents en Espanya, la regulació de la precampanya i la revisió dels terminis per a la publicació d'enquestes, la regulació de l'exercici del dret de sufragi dels espanyols en l'exterior, tant en el procediment de vot com en la creació d'una circumscripció pròpia, l'aplicació de mecanismes de substitució o suplència dels representants electes per maternitat, absència prolongada derivada de malaltia i altres supòsits, la dotació de mesures per tal de millorar l'exercici del dret de sufragi de les persones amb discapacitat, el repartiment d'escons per circumscripcions en funció de la població inscrita en el cens, una nova configuració de l'Oficina del Cens i la millora del règim d'actualizació del cens.

 

Primeros informes de los partidos para la Subcomisión 

Leemos en diversos medios las primeras propuestas que los partidos políticos van a llevar a la Subcomisión encargada de la reforma de la Ley electoral.

 
El P.S.O.E. propone la ampliación del derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes en España, la regulación de la precampaña y la revisión de los plazos para la publicación de encuestas, la regulación del ejercicio del derecho de sufragio de los españoles en el exterior, tanto en lo que se refiere al procedimiento de voto como a la creación de una circunscripción propia, la aplicación de mecanismos de sustitución o suplencia de los representantes electos por maternidad, ausencia prolongada derivada de enfermedad y otros supuestos, la dotación de mayores medidas para mejorar el ejercicio del derecho de sufragio de las personas con discapacidad, el reparto de escaños por circunscripciones en función de la población inscrita en el censo, una nueva configuración de la Oficina del Censo y la mejora del régimen de actualización del censo.

 

viernes, 17 de octubre de 2008

Creada la Subcomisión que reformará la Ley electoralLeíamos en larioja.com y España Exterior que la Subcomisión que estudiará la reforma de la Ley electoral se formaba el mes pasado.

La duración máxima de su trabajo: un año. Podrán ir proponiendo reformas legislativas antes de ese plazo según vayan alcanzando acuerdos.

El grupo de trabajo estará integrado por su Presidente, el Sr. Guerra, como Presidente de la Comisión Constitucional, tres diputados más del P.S.O.E., tres diputados del P.P., un diputado de CiU, uno del P.N.V., uno que representará al grupo parlamentario Esquerra-IU (integrado por E.R.C., I.U., I.C.V.) y uno por el Grupo Mixto (integrado por B.N.G., C.C., U.P.D. y Na-Bai).

Me quedo con las palabras del diputado del P.P., Sr. Vera: "no se trata de «poner parches» sino de proponer unos cambios más allá de los afanes «partidistas» y que respondan al «interés general»".

Estaremos atentos a que los cambios respondan al interés de los ciudadanos y no sólo al de los partidos.

Creada la Subcomissió que reformarà la Llei electoralLlegíem en larioja.com y España Exterior que la Subcomissió que estudiarà la reforma de la Llei electoral es formava el mes passat.

La durada màxima de la seva feina: un any. Podran anar proposant reformes legislatives abans d'aquest termini segons vagin arribant a acords.

El grup de treball estarà integrat pel seu President, el Sr. Guerra, com a President de la Comissió Constitucional, tres diputats més del P.S.O.E., tres diputats del P.P., un diputat de CiU, un del P.N.V., un que representarà al grup parlamentari Esquerra-IU (integrat per E.R.C., I.U., I.C.V.) i un pel Grup Mixt (integrat per B.N.G., C.C., U.P.D. i Na-Bai).

Recordaré les paraules del diputat del P.P., Sr. Vera: "no es tracta de «posar pegats» sinó de proposar uns canvis més enllà dels afanys «partidistes» i que responguin a l'«interès general» ".

Estarem ben atents a que els canvis responguin a l'interès dels ciutadans i no només al dels partits.